×

ලෝක වාර්තාවක් සමගින් එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ යකඩ ගැහැණිය – Phunjo Lama

සටහන – පුන්සරා ලියනගේ මැයි 25, කොළඹ(LNW) :  නේපාල් කඳු නගින්නියක් වන Phunjo Lama වේගවත් බවෙන් ඉහළටම යමින් එවරස්ට් තරණය කල කාන්තාව ලෙස ලෝක වාර්තා පොත් අතරට එක් ව තිබේ. ඒ පැය 14 යි විනාඩි 31 තුළ එවරස්ට් කන්ද තරණය කරමින් ය. මෙහිදී 2021 පැය 25 යි විනාඩි 50 ක් තුල එවරස්ට් තරණය කල Hong Kong […]


සටහන – පුන්සරා ලියනගේ

මැයි 25, කොළඹ(LNW) :  නේපාල් කඳු නගින්නියක් වන Phunjo Lama වේගවත් බවෙන් ඉහළටම යමින් එවරස්ට් තරණය කල කාන්තාව ලෙස ලෝක වාර්තා පොත් අතරට එක් ව තිබේ.

ඒ පැය 14 යි විනාඩි 31 තුළ එවරස්ට් කන්ද තරණය කරමින් ය.

මෙහිදී 2021 පැය 25 යි විනාඩි 50 ක් තුල එවරස්ට් තරණය කල Hong Kong කඳු නගින්නියක් වන Ada Tsang Yin Hung ගේ වාර්තාව බිඳ දැමීමට ඇය සමත් විය.

එවරස්ට් නැගීමේ වේගවත්ම වාර්තාව ඇත්තේ Lhakpa Gelu Sherpa ට වන අතර ඒ පැය 10 විනාඩි 56ක් තුල එවරස්ට් තරණය කිරීමට ඔහුට හැකි වීමත් සමඟය.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි