×

#එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්

#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි