×

#ටෙහ්රීක්-ඊ-තලිබාන් (TTP)

#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි