ඔව් මම වැල බැලුවා, නීල් වරද පිළිගනී! ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන බව කියයි!!

බ්‍රිතාන්‍ය කන්සර්වේටිව් පක්ෂ මන්ත්‍රී නීල් පැරිෂ් මහතා බ්‍රිතාන්‍ය පොදු සභාවේ (House of Commons) සිට කාමෝද්දීපන චිත්‍රපට බැලූ බවට ඔහුට එල්ල වූ චෝදනාව පිළිගෙන තිබේ.