×

#අග්නිදිග ආසියාතික ජාතීන්ගේ සංගමයේ (ASEAN)

#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි