×

#ලෝකය

සෙරීනාට දඩයක්

September 10, 2018      
#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි